Voorwaarden

 1. toepasbaarheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelier Jungles en op alle met Atelier Jungles aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen op bepaalde diensten en / of producten aanvullende voorwaarden van toepassing zijn indien uitdrukkelijk aangegeven.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien de Koper tevens naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Atelier Jungles.

1.5 De internetsite van Atelier Jungles richt zich zowel op de nationale als internationale markt.

1.6 "Koper" betekent elke bezoeker van de internetsite of elke natuurlijke of rechtspersoon die een contractuele relatie van welke aard dan ook heeft of zal hebben met Atelier Jungles.

1.7 Atelier Jungles behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke maatstaven van Nederland.

1.8 Door gebruik te maken van de internetsite van Atelier Jungles en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle overige rechten en plichten zoals vermeld op de internetsite.

 1. Speciale aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten.

2.1 Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Met speciale aanbiedingen die op de website www.atelierjungles.com worden gepubliceerd, wordt dit aangekondigd via online kanalen, telefonisch of per e-mail.

2.2 Een gepersonaliseerde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij in de offerte een andere termijn is vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een orderbevestiging aan Koper is overhandigd per e-mail of per post naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres. 

2.4 Afnemer en Atelier Jungles komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name het ontbreken van een normale handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen de elektronische bestanden van Atelier Jungles dienen als vermoeden van bewijs. 

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of per e-mail en opgaven van toepasselijkheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten (zoals kleur, kwaliteit of pasvorm) worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gedaan. Atelier Jungles garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig overeenstemmen met de gegeven informatie of toepasselijkheid. Afwijkingen kunnen in beginsel geen recht geven op schadevergoeding en / of ontbinding.

 1. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld in die aanbieding en / of zolang de voorraad strekt. Deze vermelding wordt afgedrukt of vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd overeen.

3.3 Afnemer is de prijs verschuldigd die Atelier Jungles haar in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden heeft gecommuniceerd. Kennelijke (manipulatie) fouten in de offerte, zoals kennelijke onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de overeenkomst door Atelier Jungles worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.5 Bij het retourneren van een deel van de volledige levering, en tenzij uitdrukkelijk anders bevestigd door Atelier Jungles, worden de verzendkosten onherroepelijk in rekening gebracht en dus NIET vergoed.

 1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: via Creditcard, Mastercard, Visa of iDeal. Atelier Jungles kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen via de website of via een schriftelijke mededeling van Atelier Jungles worden aangekondigd.

4.2 Indien door Atelier Jungles een betalingstermijn is overeengekomen, is de Koper door het enkele verstrijken van deze termijn in verzuim.

Betalingscondities kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen onder nader te bepalen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet tijdige of niet-betaling zijn de bijkomende kosten altijd voor rekening van de koper.

4.4 Tevens worden aan Koper alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook in rekening gebracht, die Atelier Jungles heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van zijn (betalings) verplichtingen door Koper.

4.5 Atelier Jungles is bij niet tijdige betaling gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de (verdere) levering op te schorten totdat Koper volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, waaronder de betaling van verschuldigde rente en kosten.

 1. Levering en levertijd.

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk bezorgd. Atelier Jungles streeft er in principe naar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd is slechts een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Atelier Jungles mag op de website nadere informatie omtrent levertijden vermelden of anderszins schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie is slechts indicatief. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U heeft dan het recht om de overeenkomst te beëindigen. Reeds betaalde bedragen worden zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, bijgeschreven. 

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, wordt aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen worden per e-mail of telefonisch aan de Koper gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het adres dat door de koper is opgegeven bij het sluiten van de overeenkomst. Atelier Jungles is op geen enkele manier aansprakelijk voor leveringsfouten als gevolg van verkeerd opgegeven adresgegevens.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een derde partij. aan te wijzen door de koper.

5.5 Voor leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

 1. Omruilen en herroepingsrecht

6.1 Koper is verplicht de producten zorgvuldig te inspecteren of direct na ontvangst te laten inspecteren. De koper kan de producten binnen 14 dagen ruilen / retourneren. Bij overeenkomsten met consument / kopers waarbij uitsluitend elektronische communicatie wordt gebruikt, heeft de consument / koper het recht om zonder boete en zonder opgave van redenen gebruik te maken van het herroepingsrecht binnen veertien (14) werkdagen na levering van het product / de producten.

6.2 Indien de consument / koper gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, zal Atelier Jungles binnen 30 dagen voor terugbetaling zorgen. 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Atelier Jungles garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken. in het onwaarschijnlijke geval dat dit niet het geval is, wordt voor een juridisch passende oplossing gezorgd.

8.2 Het aankoopbewijs is een garantiebewijs.

8.3 Atelier Jungles is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Atelier Jungles. Atelier Jungles is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien Atelier Jungles, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst dat de schade heeft veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan geen garantie worden gegeven indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen aan of aan het product zijn aangebracht, inclusief reparaties die niet met toestemming van Atelier Jungles zijn uitgevoerd; - als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- bij gebreken die het gevolg zijn van niet bestemming of oneigenlijk gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.6 Afnemer is verplicht Atelier Jungles te vrijwaren voor iedere aanspraak die derden uit hoofde van de overeenkomst jegens Atelier Jungles mochten maken, voor zover de wet niet uitsluit dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Afnemer komen.

Koper is verplicht het product op verzoek van Atelier Jungles aan Atelier Jungles te retourneren om een goede beoordeling en afwikkeling van de garantieclaim te verzekeren. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht Atelier Jungles zich tot levering van een gelijkwaardig product, tenzij anders overeengekomen.

8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door Atelier Jungles als garantie aangeboden regeling laat onverlet de rechten die de consument op grond van de wet en de overeenkomst op afstand jegens Atelier Jungles kan doen gelden.

Een eventueel door Atelier Jungles verstrekte garantie laat onverlet de rechten die de koper jegens Atelier Jungles kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Atelier Jungles verstrekte garantie.

 1. Overmacht

9.1 Atelier Jungles is in geval van overmacht niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, dan wel wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Onder overmacht wordt mede verstaan het op enig moment niet beschikbaar zijn van storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of de internetsite.

 1. Intellectueel eigendom.

10.1 Afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de internetsite berusten bij Atelier Jungles, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

 1. Persoonlijke gegevens.

11.1 Atelier Jungles zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Atelier Jungles houdt zich aan de geldende privacyregelgeving en -wetgeving.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Links

13.1 De website van Atelier Jungles kan in de (nabije) toekomst advertenties van derden of links naar andere sites bevatten. Atelier Jungles heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden of hun sites.

 1. Jou rechten

14.1 U kunt Atelier Jungles altijd vragen welke gegevens over u worden verwerkt. U kunt hiervoor een e-mail sturen. U kunt Atelier Jungles ook per e-mail vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Atelier Jungles indien gerechtvaardigd zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u het niet langer op prijs stelt om informatie te ontvangen, kunt u Atelier Jungles hiervan op de hoogte stellen. Informatie wordt alleen verzonden als u uw e-mailadres heeft opgegeven.

 1. Copyright afbeeldingen en tekstmateriaal

15.1 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming tekst- en / of beeldmateriaal waarvan u logischerwijs mag aannemen in het bezit van Atelier Jungles te kopiëren, op te slaan, openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding wordt een gerechtelijke procedure gevolgd.

Als u vragen heeft over de bovenstaande informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.